Condicions d’ús

1. Informació general de la pàgina

Pompeu.cat és una plataforma online que té per objectiu entretenir i ajudar en la seva vida acadèmica a estudiants de rang universitari de la Pompeu Fabra

El present avís legal regula l’accés i utilització del lloc web allotjat sota el domini www.pompeu.cat, així com de les seves webs associades, i s’informa a l’usuari que la utilització de la web implica l’acceptació de cadascuna de les condicions incluídas en aquest avís legal, per tant, es recomana llegir-les atentament. També hi ha algunes seccions sotmeses a unes condicions particulars, les quals complementen el present avís legal, i en conseqüència és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.

La web està domiciliada al Carrer Adria gual 1, Baixos B. De Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Amb codi postal 08173. Els fitxers que contenen dades están declarats sota el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades a nom d’Andy Fernández Iglesias.

Finalment, dir que les presents condicions generals no restringeixen la fixació per part de POMPEU.CAT d’altres condicions per a la contractació o utilització d’altres serveis o productes.

1.1. Caracter gratuït del Portal:

L’accés a la web és gratuït per als seus usuaris. Si en algun moment s’oferís un servei de pagament es posarà a la disposició de l’usuari la informació detallada sobre la subscripció, condicions generals i particulars de contractació a més d’un mitjà de contacte per poder resoldre amb l’equip dubtes o incidències.

2. Registre d’usuari:

No és necessari per utilitzar tots els serveis de Pompeu.cat estar registrat al Portal, no obstant això per accedir a un compte d’usuari, concursos o algunes seccions, etc. és imprescindible estar registrat. El registre es farà mitjançant un formulari i les dades que s’obtinguin amb est seran tractats únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en el present avís o en tot caso els que s’adjuntin en els documents.

Les dades personals que se sol·licitaran als usuaris únicament seran aquells que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessaris per a la prestació dels serveis. Aquestes dades seran objecte de tractament i s’incorporaran als fitxers corresponents de Pompeu.cat, la qual proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que Pompeu.cat procedeixi al tractament de les dades personals dels usuaris. Pompeu.cat no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del website a tercers sense el consentiment exprés atorgat per l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable de les dades de caracter personal que faciliti a l’hora de subscriure’s, i per tant, de les manifestacions falses o inexactes que existeixin en les seves dades així com dels perjudicis que aquestes causin a Pompeu.cat o a tercers per la informació facilitada. Queda terminantment prohibit la utilització de dades alienes, i en particular, la suplantació d’identitats. L’usuari es compromet a no registrar un compte d’usuari en nom d’un altre o registrar un compte d’usuari en nom d’un grup o entitat sense autorització expressa d’aquest. Pompeu.cat es reserva el dret a suspendre/cancel·lar l’espai corresponent i/o comprovar la identitat. Pompeu.cat informa a l’usuari que en cas de succeir el pot posar en coneixement de les autoritats policials i o judicials o col·laborar amb les mateixes si es considerés que el fet pot ser objecte d’una conducta tipificada segons les legislacions vigents.

Els usuaris registrats en els serveis del Portal de Pompeu.cat podran participar en els diferents serveis que ofereix el website com els fòrums, els xats, concursos, etc. Hi ha unes condicions generals d’ús per a totes les seccions i finalment unes condicions addicionals i particulars per a les seccions de Frases Mítiques, Consells i Anotacions.

Pompeu.cat tractarà les dades conforme a la legislació vigent a cada moment garantint la confidencialitat i l’exercici dels Drets dels usuaris subscrits a cada servei.

L’usuari consent que s’utilitzi la informació sobre les seves dades personals si aquesta és requerida per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

3. Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual de Pompeu.cat està en els textos (informacions, seccions, conceptes, publicitat i uns altres) els elements gràfics, codi font i uns altres com l’estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté, així com el disseny i la maquetació. Tots ells obres protegides i de titularitat de Pompeu.cat i els seus autors de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, de 12 d’Abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, i també se’ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

En canvi, els drets d’autor dels continguts l’elaborats i penjats diàriament per Pompeu.cat i els seus USUARIS (notícies, aportacions, etc.) estan regulats per la llicència Creative Commons.

Creative Commons és una organització sense ànim de lucre que té com a finalitat crear un espai que promogui, faciliti i garanteixi l’intercanvi col·lectiu d’obres per donar ales a la creativitat i per tant, proposa que els autors tinguin “alguns drets reservats” i no “tots els drets reservats”.

A més Creative Commons posa a l’abast de tots sis tipus diferents de llicències gratuïtes perquè l’autor de cada treball pugui escollir para quin tipus de Drets estarà emparada la seva obra. D’aquestes llicències Pompeu.cat ostenta la de RECONEIXEMENT – SENSE OBRA DERIVADA-NO COMERCIAL. Aquesta llicència permet a l’usuari distribuir, copiar i exihibir l’obra, però sense poder obtenir cap benefici econòmic, ni realitzar obres a partir de l’original. Pompeu.cat accepta la difusió de continguts propis sempre que se citi la font de procedència mitjançant un hipervínculo que dirigeixi cap a www.pompeu.cat.

Especialment, queden igualment prohibides les accions següents, sense el consentiment exprés atorgat per escrit de Pompeu.cat: La presentació d’una pàgina del website en una finestra que no pertanyi a Pompeu.cat a través de framing; La inserció d’una imatge difosa en el website en una pàgina que no és de Pompeu.cat mitjançant in line linking; L’extracció d’elements del website que causi perjudici a Pompeu.cat d’acord amb les disposicions de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el website de Pompeu.cat són propietat d’aquesta i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

El fet d’enviar o remetre continguts, fitxers o arxius a la web suposa la perfecta comprensió i expressa acceptació de les esmentades condicions generals per part de l’usuari.

La infracció d’aquests usos donarà lloc a l’exercici de les accions legals pertinents per part de Pompeu.cat. Tots els drets que no s’hagin concedit expressament a l’usuari s’entenen reservats a favor de Pompeu.cat.

4. Continguts

4.1. Butlletins informatius:

L’acceptació del registre comporta que amb el fet de donar-se d’alta dels serveis de Pompeu.cat l’usuari rebi de forma periòdica butlletins informatius en el seu correu que poden contenir publicitat. Segons l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de Julio, de la societat de la informació i del comerç electrònic, al moment que l’usuari desitgi no rebre més aquest tipus de comunicacions, només ha de posar en coneixement a Pompeu.cat a través dels mecanismes que aquesta posarà al seu abast en cada comunicació, o bé tal com es facilita en els punts 1 i 5 d’aquest avís.

4.2. Menors d’edat:

Tot aquell que entri al Portal sense tenir la majoria d’edat haurà d’haver obtingut el permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran els responsables de tots els actes fets pels menors a l’entorn del website.

Pompeu.cat informa als pares, tutors o representants legals dels menors que hi ha mecanismes i en particular programes informàtics de filtrat i de bloqueig, que permeten limitar l’accés als continguts disponibles.

4.3. Continguts:

Els continguts facilitats a la web de Pompeu.cat són gestionats per Pompeu.cat i han estat elaborats per Pompeu.cat i els seus USUARIS registrats, excepte aquells que procedeixen de fonts externes a la mateixa web, de les quals es farà constar la procedència, mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

En els continguts no elaborats per Pompeu.cat, aquesta no es fa responsable de la inexactitud o la falta d’actualització d’informació d’aquestes fonts externes, atès que la seva responsabilitat s’estableix únicament en relació als continguts provinents de fonts pròpies.

Es prohibeix, per tant, a l’usuari qualsevol ús dels continguts amb finalitats tipificades o, si escau, amb voluntat i intenció de perjudicar, impedir, danyar, sobrecarregar de qualsevol manera la utilització i el funcionament normal de la web o de tercers, de forma directa o indirecta i sigui el que sigui el resultat. Queda igualment prohibit l’ús de la web i els seus continguts amb difusió d’idees i actituds xenòfobes o discriminatòries en qualsevol sentit, contràries o ofensives als drets humans.

4.4. Condicions generals d’ús:

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per Pompeu.cat baix criteris de bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats i sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Per poder participar en la majoria dels continguts és necessari estar registrat a la web www.pompeu.cat En canvi, per visualitzar les participacions d’altres usuaris no és necessari. No obstant això, tant uns com uns altres es comprometen a complir i acceptar la següent normativa bàsica de conducta:

Es comparteixin o no, cal respectar les opinions de la resta de participants. En totes i cadascuna d’aquestes seccions l’usuari haurà d’abstenir-se d’insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent, xenòfob, discriminatori, i en general, no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l’ordre públic. L’usuari és l’únic responsable de les seves interaccions amb altres usuaris. Pompeu.cat es reserva el dret, però no té obligació de controlar discussions entre ells.

Copyright Es recomana no enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d’internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.

Dades Personals Les dades d’una persona els podran consultar tots des del moment en què es publiquin a l’espai. Cal tenir en compte que, si les dades personals no són propis, s’ha de tenir el consentiment del titular per poder publicar. En cap cas les dades que apareguin a l’espai, fòrum i els xats es poden considerar una font de dades d’accés públic i, en conseqüència, no es podran incloure en fitxers de dades ni utilitzar-los en benefici particular sense el consentiment del particular.

Concursos Cada concurs tindrà unes condicions de participació que seran visibles i accessibles a tot moment pels participants. Abans de participar, l’usuari es compromet a llegir-les atentament, acceptant, en cas de participació, les bases o condicions adjuntes.

L’equip de Pompeu.cat es reserva el dret a eliminar qualsevol participació que no segueixi aquestes normes generals o les particulars. Igualment, no es fa responsable de l’incompliment de les normes per part dels usuaris, ni de les conseqüències d’aquest incompliment.

4.5. Condicions d’ús addicionals:

Pompeu.cat informa als seus usuaris que forma part de l’objecte de la Llei de Propietat intel·lectual de 12 d’Abril de 1996: Els extractes de llibres, discursos, conferències, explicacions de càtedra, entre altres creacions que es poden consultar en els articles 10 i 11 de la citada llei. Així doncs, Pompeu.cat es reserva el Dret a eliminar qualsevol aportació feta per l’usuari que pugui contradir o violar l’aquesta llei o la vigent en el seu lloc al moment concret d’utilització del web per part de l’usuari.

5. Política de protecció de dades

Pompeu.cat en compliment a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa respecte a la política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin de manera lliure i voluntària la seva voluntat de facilitar a Pompeu.cat les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció als serveis oferts per Pompeu.cat en el seu website.

Conforme a l’article 6 de la mateixa llei, amb l’acceptació d’aquest avís legal l’usuari consent el tractament de les dades personals proporcionades per ell mateix i que seran regulats en els termes de la present política de Tractament de Dades de Caràcter Personal i la legislació vigent.

Els fitxers que contenen dades están declarats sota el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades a nom d’Andy Fernández Iglesias.

Les dades de caràcter personal subministrades mitjançant els formularis que constin a les pàgines web de Pompeu.cat seran incorporats als seus fitxers en funció de la finalitat de l’enviament. Pompeu.cat garanteix la privadesa dels serveis en línia d’acord amb les exigències establertes en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reial decret 994/1999, d’11 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals, a conseqüència de la navegació per les pàgines del website, de la consulta, la sol·licitud o la contractació de qualsevol dels serveis, les promocions o concursos que ofereix Pompeu.cat, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual establerta entre les parts, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals els usuaris decideixin subscriure’s, donar-se d’alta o utilitzar, i l’adequació d’aquests serveis a les preferències i els gustos dels usuaris. En aquest sentit, s’informa a l’Usuari que Pompeu.cat podrà enviar al seu ordinador un fitxer (“cookie”) que s’instal·larà automàticament, i que permetrà a l’Usuari personalitzar les seves preferències, a fi de facilitar l’el ús de les eines i recursos del Portal que siguin del seu interès. S’informa també a l’Usuari que té la possibilitat de configurar el seu ordinador de manera que aquest rebutgi la instal·lació d’aquestes “cookies”.

Així mateix, la recollida i el tractament de les dades personals té com a finalitat l’estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis i les actualitzacions de Pompeu.cat i l’enviament per mitjans tradicionals o electrònics de la informació tècnica, operativa i comercial respecte als productes i els serveis que ofereix Pompeu.cat.

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals inclou igualment l’enviament de publicitat, formularis d’enquestes, ofertes promocionals, concursos, invitacions a esdeveniments, a través de missatges de correu electrònic o de qualsevol altra plataforma interactiva per part de Pompeu.cat.

Els usuaris tenen la possibilitat de no rebre les informacions ni els formularis d’enquestes si ho neguen expressament a l’adreça de correu electrònic contacte@pompeu.cat o en les condicions indicades en cadascuna de les comunicacions que Pompeu.cat posa a la seva disposició.

En cap cas Pompeu.cat utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents dels quals s’acaben d’esmentar, tret que hi hagi un advertiment previ recollida en el mateix website i consentiment exprés de l’usuari.

Els usuaris tenen innatament reconeguts els drets A.R.C.O. (D’accés, de cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades), i els podran exercitar directament si ho comuniquen a l’adreça de correu electrònic contacte@pompeu.cat o per correu postal a l’adreça esmentada en el primer punt d’aquest avís legal, així com per altres formes admeses en Dret.

Per a Pompeu és fonamental garantir i protegir la privadesa i la confidencialitat de les teves dades personals, de conformitat amb la normativa legal en territori espanyol. Així la nostra política de privadesa pretén garantir-te que:
24.1.1. Mitjançant l’accés al perfil personal, els nostres membres podran, a qualsevol moment, modificar la seva informació d’identificació personal així com afegir, modificar o eliminar els diferents vehicles informats.

A qualsevol moment, podrà cancel·lar el seu compte sempre que es compleixin amb els requisits legals de protecció i conservació de dades.

Pompeu es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, el seu deure guardar-los i de no comunicar-los a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes.

Així mateix, l’accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (*SecureSocker *Layer).El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada .Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l’ordinador del client i el servidor de Pompeu. L’usuari pot comprovar que es troba dins d’un entorn segur si en la barra d’estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors ve recolzada per un certificat expedit per l’empresa *GANDI. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a una plataforma de Pompeu i no a un tercer que intentarà fer-se passar per aquest.

6. Baixa o pèrdua de la condició d’usuari

Baixa: L’usuari registrat podrà donar-se de baixa lliurement del website Pompeu.cat, perdent la condició de membre del Portal i els drets i les dades associades al seu compte, a qualsevol moment, només amb el fet de realitzar la petició a l’adreça de correu electrònic contacte@pompeu.cat.

Pompeu.cat es reserva el dret de poder donar de baixa a l’usuari, extingint-se la relació establerta i perdent aquest els drets derivats de tal condició i les dades associades al seu compte de Pompeu.cat, en cas que l’usuari incompleixi les presents condicions generals i/o si la prestació dels serveis del website, deixa de ser segons el parer del portal, comercialment viable.

La pèrdua de condició d’usuari no exclou l’aplicació de les presents condicions, que seguiran sent aplicables a les qüestions o reclamacions que es puguin plantejar entre Pompeu.cat i l’usuari. En cas de baixa d’usuari, Pompeu.cat eliminarà les dades i tota la informació personal d’aquest, mantenint la resta d’aportacions públiques realitzades en les diverses seccions. Legislació Aplicable i Jurisdicció: Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola vigent. En cas que la normativa vigent deixi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un Tribunal determinat, Pompeu.cat i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol un altre que pogués correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

7. Reserves de Domini

Pompeu.cat es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Portal, de la configuració i de la presentació d’aquesta i les condicions d’accés, sense que això doni dret a cap tipus de reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat.

8. Limitacions o exclusions de responsabilitat

Pompeu.cat podrà comercialitzar espais publicitaris (bàners, patrocinis, etc.) A les webs que gestiona. En cas que les empreses anunciants mitjançant un link o a través d’un registre específic desenvolupat per a aquest efecte recullin dades de caràcter personal dels usuaris seran aquestes empreses les responsables de complir la normativa de protecció de dades. Pompeu.cat procurarà que aquestes empreses siguin respectuoses amb la normativa vigent i, en aquest sentit, els informarà de les obligacions que es deriven. En qualsevol cas, Pompeu.cat vetllarà pel compliment d’aquestes obligacions.

Pompeu.cat no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitades pels USUARIS o tercers que siguin contraris a la Llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de programari similar.

En qualsevol cas, Pompeu.cat no assumeix responsabilitats dels continguts i informacions aliens a les pàgines web que no siguin gestionades per ella mateixa. Pompeu.cat no té coneixement de continguts allotjats al seu web contraris a la Llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de programari similar.

Pompeu.cat posarà tots els mitjans al seu abast per protegir les dades allotjades en els seus servidors. En cas que qualsevol persona física o jurídica accedeixi a aquestes dades de forma lícita o il·lícita i faci un ús indegut d’aquesta informació haurà d’atendre a la normativa legal vigent.

Pompeu.cat agraeix la col·laboració de tots els usuaris i visitants de la web. En cas de voler comunicar qualsevol tipus d’activitat descrita en aquest punt es pot fer a través dels contactes oferts al primer apartat. Al moment en què Pompeu.cat tingui coneixement de la ilicitud d’algun dels continguts, opinions i/o conceptes allotjats a la web, o que continguin virus informàtics o rutina de programari similar, procedirà a la seva retirada immediata en un termini no superior a 48 hores, excepte causa de força major.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del website:

Pompeu.cat presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per dur a terme aquesta prestació de forma satisfactòria.

Pompeu.cat no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del website. En tot cas, Pompeu.cat durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en casos de problemes tècnics.

Pompeu.cat no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin del website a través d’aquestes dades.